Değerleme hizmeti, gayrimenkulün değerinin saptanması için teknik açıdan yapılan incelemeler bütünüdür. Bu incelemeler sonucunda, gayrimenkulün, hak ve faydalarının belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri ifade edilir.

Değerleme süreci, Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılır. Bu uzmanların hazırladığı raporlar, değerleme şirketinde kontrolör (denetmen) olarak görev alan SPK lisanslı uzmanlarca kontrol edilir. Şirketin sermayesinde en az %10 oranında pay sahibi olan, şirket adına değerleme raporlarını imza yetkisine sahip olan sorumlu değerleme uzmanları ise, bu sürecin son imza yetkisine sahip ayağını oluşturur. Gayrimenkul değerleme sürecinin kapsamı ve akışı aşağıda özet olarak sunulmuştur:

1.            PROBLEMİN TANIMI

 • Müşterinin Tanıtımı,
 • Değerlemenin Kullanım Amacı,
 • Değerin Belirlenmesi,
 • Değerleme Tarihinin Belirlenmesi,
 • Gayrimenkul Özelliklerinin Tanımı,
 • Olağandışı Öngörüler
 •  

2.            İŞİN KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI

3.            VERİ TOPLAMA VE GAYRİMENKULÜN TEKNİK VE YASAL TANIMI

4.            VERİ ANALİZİ VE DEĞERLEME

 • Piyasa Analizi
 • En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizi

 

5.            ARAZİ VE ARSA DEĞERİNİN TESPİTİ

6.            DEĞERLEME YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

 • Maliyet Bedeli Yaklaşımlarına Göre Değerleme
 • Piyasa Değeri Yaklaşımlarına Göre Değerleme
 • Gelir Değeri Yaklaşımlarına Göre Değerleme
 • Geliştirme Analizine Göre Değerleme
 • Karma Yöntemlere Göre Değerleme

 

7.            BULUNAN DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE NİHAİ DEĞERİN TAHMİNİ

8.            BULUNAN DEĞERİN RAPORLAŞTIRILMASI

9.            RAPORUN EKLERİ